Protokoły odbioru

Zagadnienie to wiąże się bezpośrednio z tematem pomiarów elektrycznych. Posiadanie ważnych badań instalacji elektrycznej obiektu skutkuje brakiem odpowiedzialności właściciela/zarządcy nieruchomości za ewentualne wypadki związane z użytkowaniem badanych sieci, kierując odpowiedzialność w stronę osób, które przeprowadziły badanie zakończone podpisaniem stosownego protokołu. Osoby te ponoszą odpowiedzialność prawna za złożenie swoich podpisów na protokole więc nie będą ryzykować poświadczania nieprawdy, lub nieprzyłożenia się do swoich prac pomiarowych.

Instalacje elektryczne i ich odbiór

Nikt nie chciałby mieć na sumieniu czyjegoś życia, lub zdrowia. Dla naszych klientów istotna może być informacja, że protokoły odbioru dotyczą wszelkich instalacji elektrycznych instalowanych w obiekcie, oraz że podpisane muszą być koniecznie przed odbiorem nowego budynku, lub po zakończeniu modernizacji instalacji uprzednio istniejącej.  Bez ważnych protokołów pomiarowych budynek nie zostanie dopuszczony do użytkowania.